Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

τηλ καταλογος κινητων Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου τομέα

τηλ καταλογος κινητων Χρήση Πληροφοριών του Δημόσιου τομέα Ο όρος «πληροφορίες του δημόσιου τομέα» (public sector information – PSI) περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα που παράγονται από το δημόσιο τομέα, καθώς και τα προϊόντα που προκύπτουν από τη δημόσια χρηματοδότηση πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων. Τέτοιες πληροφορίες, π.χ., είναι τα στατιστικά δεδομένα, οι πληροφορίες για επιχειρήσεις, διευθύνσεις, χάρτες ή γεωεπιστημονικά δεδομένα, καθώς και μετεωρολογικές, νομικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές πληροφορίες.  
 
Η έννοια της «περαιτέρω χρήσης πληροφοριών» αναφέρεται στο δικαίωμα φυσικών ή νομικών προσώπων για άντληση των πιο πάνω πληροφοριών από τους δημόσιους φορείς και αξιοποίησή τους για εμπορικούς ή μη σκοπούς. H περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα ενδυναμώνει το δικαίωμα της πληροφόρησης, δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων και πολιτών, προάγει τη διαφάνεια και συμβάλει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα:
 
Σε πολιτικό επίπεδο, η πληροφορία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Η διεύρυνση των καναλιών της πληροφορίας, μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών (π.χ κυβερνητικών ιστοσελίδων), ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατικότητα στη λήψη αποφάσεων και βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας.
 
Σε οικονομικό επίπεδο, οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα αν συνδυαστούν μεταξύ τους, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. εφαρμογές (applications) στις ψηφιακές συσκευές πλοήγησης (GPS), στους προσωπικούς υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα για οδική κυκλοφορία, καιρό, χώρους στάθμευσης, ωράρια δημόσιων μεταφορών σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.). Επομένως, η περαιτέρω χρήση των πληροφοριών αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προσέλκυσης επενδυτών και, συνακόλουθα, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται ότι τα συνολικά οικονομικά οφέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αποδέσμευση αυτού του πόρου θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 40 δις ευρώ ετησίως. 
 
Σε επίπεδο διοίκησης και παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες, η  περαιτέρω χρήση των δεδομένων των δημόσιων φορέων από πολίτες και επιχειρήσεις ανταποκρίνεται και στους στόχους για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης, αλλά και μείωσης του όγκου και εύρους των δραστηριοτήτων της, υπέρ της προτεραιότητας για υλοποίηση ενεργειών ή δράσεων προερχόμενων από και προορισμένων προς την κοινωνία. 
 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία και τις δυνατότητες που προκύπτουν από την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου, 2003, παρέσχε το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις που διέπουν την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη, ανάλογη και αμερόληπτη περαιτέρω χρήση τους. 
 
Στα πλαίσια της συμβατικής υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για πρακτική εφαρμογή της Οδηγίας, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, ως αρμόδιος φορέας, ανάθεσε σε ανάδοχο εταιρεία, κατόπι ανοικτού διαγωνισμού, τη διενέργεια οικονομοτεχνικής μελέτης με σκοπό το σχεδιασμό και την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου για εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας. τηλ καταλογος κινητων
 
Ανάμεσα στα πρακτικά μέτρα εφαρμογής της Οδηγίας, τηλ καταλογος κινητων όπως προέκυψαν από τη μελέτη, είναι και η δημιουργία μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης δημόσιων πληροφοριών. Η πύλη αυτή, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αναδιοργάνωση και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας και θα προωθήσει τη διαφάνεια, αφού θα δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα εύρεσης και πρόσβασης σε επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα δεδομένα (xml, csv κ.λπ.), τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα αξιοποίησής πέραν του αρχικού προορισμού τους σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας.
 
Ως κατακλείδα, να υπογραμμιστεί ότι η τάση προς την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα αποκτά δυναμική στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, στα πλαίσια των δημοκρατικών αξιών, ενστερνίζονται την ιδέα αυτή για λόγους διαφάνειας, οικονομικής αξιοποίησης και διοικητικής αποτελεσματικότητας. τηλ καταλογος κινητων Επισημαίνεται, δε, ότι τα κράτη μέλη υποστηρίζουν την ανοιχτή διακυβέρνηση μέσω νομοθεσίας και πρακτικών μέτρων, μεταξύ των οποίων είναι και η παραγωγή των δεδομένων σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο και η συγκρότηση εθνικών διαδικτυακών πυλών δημόσιων πληροφοριών, που θα αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής πύλης δημόσιων πληροφοριών.
- See more at: http://www.sigmalive.com/lifestyle/press-releases/53464#sthash.Kpi6z5eh.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου